مواد رفع بازداشت تامین اجتماعی

نوشته شده توسط عباس زمانی بازدید: 418

پس از ابلاغ بازداشت نامهتامین اجتماعی به صاحب مال نقل و انتقال ازطرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است .

 

توضیح اینکه بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیراست بلامانع می باشد .

مواد رفع بازداشت

١- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما

٢- صدور دستور مقام قضایی ( آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری )

٣- تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی از کارفرما

 

٤- سایر موارد مذکور در آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی