نظامنامه مالی اداری

نوشته شده توسط عباس زمانی بازدید: 314

 نظامنامه مالی اداری چیست ؟

نظامنامه مالی اداری به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می گردد؛که تمام موارد جزئی و کلی را در راستای فعالیت یک سازمان با نگاه عمیق به اهداف اساسنامه ای و با توجه دقیق به کمیت و کیفیت متعالی منظم و مرتب می نماید.

نظامنامه مالی اداری شامل بخش های زیر می باشد :

چارت و نمودار سازمانی ، تفصیل استخدامی ، آیین نامه جلسات هیات مدیره ، آیین نامه جلسات اتاق فکر ، آیین نامه واگذاری نمایندگی و شعب ، آیین نامه اداری ، آیین نامه ماموریت ، آیین نامه مرخصی ، آیین نامه تنخواه گردانی ، آیین نامه حسابداری ، آیین نامه مالی معاملاتی ، آیین نامه توزیع و فروش ، آیین نامه  انضباطی ، آیین نامه رفاهی ، آیین نامه آرشیو و بایگانی ، آیین نامه پرداخت حقوق ،  و....

در همین راستا تدوین نظامنامه مالی اداری جامع برای سازمان ها و شرکتهای مصمم و هدفمند اجتناب ناپذیر می باشد. 

عباس زمانی مجری و مشاوردر نظام  مالی اداری

09121833162